Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Over de bloggers

 

Mijn naam is Pauline Slot. Ik werk als universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Pedagogiek. Mijn onderzoek richt zich op kwaliteit van opvang en educatie en relaties met de ontwikkeling van kinderen, professionalisering, culturele diversiteit en inclusie, en het bevorderen van gelijke kansen. Ik ben betrokken bij het Nederlandse cohortonderzoek pre-COOL, de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en het EU-project gericht op het bestrijden van onderwijsongelijkheid (ISOTIS). Ik ben projectleider voor het Nederlandse team en tevens blogger voor de UU.


Ik ben Paul Leseman. Ik ben hoogleraar pedagogiek en educatie aan de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek richt zich op de vroege ontwikkeling van taal, denken en gedrag van kinderen met diverse sociale en culturele achtergronden. Ik ben projectleider van het nationale pre-COOL onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse opvang en educatie op de ontwikkeling en onderwijskansen van kinderen. Ik ben betrokken bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) en coördinator van een groot internationaal onderzoeksproject naar ongelijkheid in ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen in Europa (ISOTIS). Ik ben ook betrokken bij een project waarin onderzocht wordt of sociale robots bij kunnen dragen aan de meertalige ontwikkeling van jonge kinderen (L2TOR).


Mijn naam is Melissa Be. Ik ben adviseur en onderzoeker binnen de unit Het Jonge Kind bij de CED-Groep. In 2014 heb ik mijn masterstudie Maatschappelijke Opvoedvraagstukken afgerond aan de Universiteit Utrecht. Sindsdien ben ik betrokken geweest bij diverse onderzoeksprojecten waarin ik o.a. ervaring heb opgedaan in het observeren van leerkracht-kind interacties, vooral in groepen met kinderen uit achterstandssituaties (VVE). Ook heb ik me ingezet voor het creëren van gelijke kansen in de samenleving voor kinderen en families met diverse sociale en culturele achtergronden (ISOTIS), en op de kwaliteit van de formele kinderopvang in Nederland (LKK).


Ik ben Elma Blom en ik ben als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek gaat over taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en meertaligheid bij kinderen. Een thema waar ik me veel mee bezig houd, is het vroeg ontdekken van TOS bij meertalige kinderen en onderscheiden van TOS en taalachterstand. Daarnaast richt mijn onderzoek zich op ontwikkelende taalvaardigheid in alle talen van meertalige kinderen. Hierbij kijk ik naar kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands omdat hun ouders of grootouders naar Nederland gemigreerd zijn. Ik onderzoek ook kinderen die naast het Nederlands een regionale taal of dialect leren, zoals kinderen in Friesland of Limburg. Ik ben een ervaringsdeskundige: mijn ouders spreken dialect (Achterhoeks, Sallands) en mijn gezin is meertalig (Nederlands, Duits, Engels).


Cathy van Tuijl (universitair docent Pedagogiek Universiteit Utrecht en lector Gedrag- en Leerproblemen bij Saxion) is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven en te vertalen naar praktijken binnen gezinnen, opvang en scholen.


Mijn naam is Ruth Heuvelman. Van 2010-2020 was ik werkzaam als orthopedagoog en specialist voor onderwijs en educatie van het jonge kind bij Expertisecentrum Het Jonge Kind van de CED-Groep. In mijn werk heb ik ruime ervaring opgedaan in het adviseren, trainen en coachen van pedagogisch  medewerkers, leerkrachten en leidinggevenden op het gebied van het jonge kind, IKC en gedrag.  Als ontwikkelaar werk ik mee aan het ontwikkelen van de kleutermethode Sil op school.


Mijn naam is Mehrnaz Tajik en ik werk bij het Expertisecentrum Het Jonge Kind van de CED-Groep. Ik begeleid innovatieprocessen en kwaliteitsverbetering op scholen en kinderopvang/ peuterspeelzalen. Ik ontwikkel en geef scholing aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten onder andere over spelend leren, taal- en breinontwikkeling en spelbegeleiding.  Daarnaast geef ik les op de Hogeschool Utrecht aan de opleiding Spelagogiek over culturele diversiteit.


Leonie Steenis (PhD) is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Zij is programmamanager onderzoek bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. In deze functie houdt zij zich bezig met het uitzetten van praktijkgericht onderzoek naar pedagogische vraagstukken rondom diversiteitsgevoelig werken en inclusie, de snel veranderende samenleving en de prestatiesamenleving. Zij is nauw verbonden aan de lectoraten Fontys Hogeschool Pedagogiek. Haar expertise is de vroegkinderlijke ontwikkeling van baby’s en peuters.


Annemiek Hoppenbrouwers (MA, MEd) is sociaal pedagoog en docent aan de bachelor- en masteropleidingen van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Ze begeleidt studenten met het doen van praktijkgericht onderzoek en is verbonden aan het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho-)pedagogisch handelen’. Haar achtergrond ligt in de jeugdzorg, waar zij onder andere heeft gewerkt als coördinator/teambegeleider in een medisch kleuterdagverblijf.


Dr Cristel Elias is werkzaam als docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij begeleidt zowel bachelor als master studenten, in de afstudeerfase van hun studie, bij het oplossen van pedagogische kwesties in de praktijk. Als moeder van een dochter van 16, een dochter van 11 en een zoon van 8 heeft zij veel praktijkervaring met kinderopvang en basisonderwijs.

 


Mijn naam is Tamara Wally. Ik ben Onderwijs- en Ontwikkelingspsycholoog en werk sinds 2008 bij de CED-Groep binnen de unit R&D. Als ontwikkelaar, auteur en trainer houd ik me met name bezig met onderwerpen als taalstimulering, samenwerken met ouders, omgaan met opvallend gedrag.