Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Webinar 15 juli

Webinar: De Veelzijdigheid van Voorschoolse educatie: Daar kan je alle kanten mee op!

Datum: 15 juli 2020
Tijd: 16:00 – 17:30
Bekijk het webinar hier terug: https://youtu.be/_OstLH0M7So

Programma

16.00-16.30

Het belang van een veelzijdig stelsel van voorschoolse opvang en educatie.

Prof. Dr. Paul Leseman – Universiteit Utrecht

De geschiedenis van voorschoolse educatie gaat ver terug. Al heel lang is er het besef dat er iets gedaan moet worden voor kinderen in armoede, liefst zo vroeg mogelijk. De oplossingen die in de loop van de tijd zijn gevonden, kwamen lang niet altijd voort uit edele motieven. Zwerfkinderen uit het straatbeeld houden, een gedisciplineerde arbeidersklasse vormen, nieuwe dienaren Gods voortbrengen. Bewaarscholen, in Nederland vanaf het midden van de 19e eeuw, waren vaak precies wat de naam doet vermoeden. We hebben veel te danken aan pedagogen als Fröbel, Dewey, Montessori en Malaguzzi die allen op hun manier de belangen van samenleving en kinderen beter in balans wisten te brengen. Hoe staat er anno 2020 voor en welke motieven spelen nu een belangrijke rol? In deze bijdrage zal kort ingegaan worden op de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid sinds de jaren zestig van de vorige eeuw en met name op de rol van voorschoolse educatie daarin. Er wordt een aantal dilemma’s geschetst. Moeten we streven naar een universele (en uniforme) voorschoolse voorziening voor alle kinderen of blijft doelgroepenbeleid met specifieke voorzieningen nodig? Hoe kunnen we er voor zorgen dat (voorschools) onderwijsachterstandenbeleid daadwerkelijk compenseert voor maatschappelijke ongelijkheid? Hoe moeten we definiëren wie tot de doelgroep behoort en wie niet, en wat zijn de gevolgen van veranderende doelgroep definities voor het maatschappelijk rendement van investeringen in voorschoolse voorzieningen?

* Deze sessie is opgenomen.

Handout Presentatie lezing Leseman

16.35-17.10

Break-out sessies

* Let op: U kunt maar 1 sessie bijwonen. De break-out sessies zijn niet opgenomen.

16.35-17.10

Educatieve kwaliteit verbeteren: inzichten vanuit de ervaringen van het individuele kind. 

Dr. Pauline Slot – Universiteit Utrecht

De educatieve kwaliteit is belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. Wanneer ervaren kinderen een hoge kwaliteit en hoe hangt dat samen met hun welbevinden en betrokkenheid? Hoe zien de interacties met de pedagogisch medewerkers eruit? En welke interacties hebben ze met andere kinderen? Wat kunnen we hiervan leren om kinderen nog betere ontwikkelingskansen te bieden?

Handout Presentatie Educatieve kwaliteit verbeteren

16.35-17.10

Samenwerken met ouders vanuit de Bedoeling

Kathinka Bruinsma – ZZP’er, deskundige op het vlak van werken vanuit “De Bedoeling”. 

Vorm geven van educatief partnerschap, hoe doe je dat vanuit de bedoeling?Uitgangspunt is gelijkwaardige samenwerking met en betrokkenheid van ouders. Het aangaan van de dialoog met ouders is de basis. In de praktijk van de voorschoolse educatie is gebleken dat de samenwerking met de ouders van groot belang is. Wat is hun vraag, wat is hun doel of wens en waar kunnen wij hen bij ondersteunen? Het samen op pad gaan brengt mooie oplossingen en Kathinka deelt haar visie en ervaringen.

Handout Presentatie Samenwerken met ouders

16.35-17.10

Democratisch burgerschap begint al bij de peuter!

Annemiek van Vliet en Dennis de Vries – stichting Vreedzaam

In Utrecht is de voorschool al jaren een actieve partner op gebied van democratisch burgerschap. Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ begeleiden we peuters (en hun ouders) al vroeg om hen een stevig zelfbeeld te laten ontwikkelen dat niet alleen gericht is op henzelf, maar ook op de ander. De samenwerking tussen VE en school en wijkpartners is hierin belangrijk. “It takes a village to raise a child’; maar hoe doe je dat en wat werkt goed en minder goed? Een kijkje in de praktijk.

Handout Presentatie Democratisch burgerschap

16.35-17.10

Diversiteit, inclusie en kwaliteit in het hybride kinderopvangstelsel in Nederland: organisaties als intermediair tussen beleid en praktijk.

Dr. Willeke van de Werf – Universiteit Utrecht & Carine Thesingh – voormalig bestuurder Spelenderwijs Utrecht. 

Sociaal geëngageerde professionele kinderopvangorganisaties presteren het beste. Zij slagen er niet alleen het best in om pedagogische kwaliteit te realiseren, zij zijn ook het verst met een diversiteit- en inclusiebeleid en lijken het meest doordrongen van de publieke missie om alle kinderen zo vroeg mogelijk gelijke kansen te bieden. Hoe kan dit?
Willeke en Carine gaan in deze sessie in gesprek over de conclusie uit het proefschrift van Willeke.

Handout Presentatie Diversiteit, inclusie en kwaliteit hybride kinderopvangstelsel

16.35-17.10 Data inzichten die helpen bij het inrichten van passend beleid en verhogen van de kwaliteit in de kinderopvang: de Peutermonitor, de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) en ander landelijk onderzoek brengen interessante data in beeld. 

Sebastiaan Baauw – Partner bij Innovatie nul13 B. V. & Paul Leseman – Universiteit Utrecht

Het verzamelen van data levert vele inzichten op om te  kunnen investeren in kwaliteit en kansen om goed gemeentelijk  beleid in te richten voor de voorschoolse periode. Innovatie nul13 verschaft met haar Peutermonitor in een groot aantal gemeenten inzichten in onder andere bereik en non bereik van peuters. Zowel gemeentelijke-, wijk- en locatie specifieke inzichten leveren interessante input voor het maken van beleid op maat.
Landelijke onderzoeken als pre-COOL en de LKK geven een beeld van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen, hoe die kwaliteit zich heeft ontwikkeld in de afgelopen decennia, wat het effect is van beleidsmaatregelen en wat dit alles kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. Belangrijke vragen die in de komende jaren beantwoord kunnen worden zijn o.a. welke aspecten van kwaliteit het meest bijdragen aan de cognitieve en welke aan de sociaalemotionele ontwikkeling.

Handout Presentatie Data Inzichten

17.10-17.30

Plenaire terugkoppeling

* Deze sessie is opgenomen.