Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Webinar 24 juni

Early Years Blog Webinar

Datum: 24 juni 2020
Tijd: 16:00 – 17:30

Bekijk het webinar hier terug: https://youtu.be/qgYAC8mGd_s

Programma

16:00-16:20

Algemene lezing: Optimale ontwikkelingskansen voor iedereen! 

Pauline Slot – Universiteit Utrecht

Hoge kwaliteit kinderopvang is voor alle kinderen van belang, vooral voor kansarme kinderen. In de kinderopvang komen kinderen samen die een diversiteit aan sociaaleconomische of culturele achtergrond weerspiegelen en verschillende thuistalen meenemen. Wat betekent hoge kwaliteit in deze superdiverse context? En hoe doen we het in Nederland met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang en de mate waarin wij cultureel sensitief en inclusief zijn?

* Deze sessie is opgenomen.

PowerPoint Algemene Lezing

16:20-16:40

Q & A sessie

Panelsessie met experts uit de praktijk.

Onze experts:

Friso Smits is werkzaam bij Samen Kinderopvang als gebiedsmanager vve. We zijn een organisatie voor educatief peuterwerk. Friso stuurt 11 locaties aan en is betrokken bij diverse organisatorische portefeuilles zoals professionalisering en integrale kindcentra.

Annika de Haan werkt als zelfstandig adviseur, coach en ontwikkelaar in de kinderopvang. Ze heeft jarenlang gewerkt als pedagogisch beleidsmedewerker en coach bij een grote kinderopvangorganisatie in Amsterdam en is in Utrecht gepromoveerd op onderzoek naar gemengde groepen in de voor- en vroegschoolse educatie.

* Deze sessie is opgenomen.

16:40-17:10

Break-out sessies

* Let op: U kunt maar 1 sessie bijwonen. De break-out sessies zullen niet worden opgenomen.

16:40-17:10

Ouderbetrokkenheid

Melissa Be – CED-groep; Martine Broekhuizen – Universiteit Utrecht

In deze sessie zullen we goede praktijken delen in het kader van Samenwerken met Ouders. We zullen vooral stilstaan bij de vraag ‘Hoe kunnen we ouders nog beter bereiken?’ Wat gaat er al goed in de samenwerking? En welke uitdagingen kom je tegen in de praktijk? De uitdagingen kun je voorafgaand naar mij mailen, zodat we hier tijdens de sessie dieper op in kunnen gaan.

PowerPoint Ouderbetrokkenheid

16:40-17:10

Vooroordelen en culturele diversiteit Jeroen Aarssen – AllesInDeWind

Het komt wel eens voor dat een peuter iets doet of zegt waarvan wij als volwassenen vinden dat het stereotyperend of discriminerend is. Guus wil niet spelen met Abeo wiens ouders uit Nigeria komen.

Hoewel hij een opmerking maakt over de donkere huid van Abeo, heeft Guus niet echt een duidelijk idee of dit goed of fout is. Hij ziet iets wat hij niet kent en reageert daar op. Hoe ga je hiermee om als pedagogisch medewerker? Het is de kunst te laten zien dat die verschillen er nu eenmaal zijn, maar dat dat niet erg is. In deze sessie wil ik met de deelnemers verkennen in hoeverre zij zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen en hun eigen vaardigheden om cultureel reflectief te handelen.

PowerPoint Vooroordelen en culturele diversiteit

16:40-17:10

Buitenschoolse opvang: Vrije tijd of verlengde leertijd?

IJsbrand Jepma – Sardes

De buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) heeft een bijzondere positie binnen het Nederlandse stelsel van kindvoorzieningen. Zowel qua leeftijdsgroep, profiel als naschools karakter. Waar kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) en kortdurende peuteropvang (2,5 tot 4 jaar) met subsidie van de gemeente toegankelijk worden gemaakt voor doelgroepkinderen uit minder gunstige sociale, culturele en economische omstandigheden, en vervolgens een aantrekkelijk ontwikkelingsgericht aanbod krijgen, is dat bij de buitenschoolse opvang niet het geval. Wordt het geen tijd dat de buitenschoolse opvang ook toegankelijk wordt gemaakt voor doelgroepkinderen en te betrekken in het beleidsstreven naar gelijke kansen? Zo ja, wat is daarvoor nodig? In deze sessie gaan we een SWOT-analyse (en implementatieplan) maken om de buitenschoolse opvang een rol te geven in het gelijke kansen-beleid van de centrale overheid. Voor iedereen die van out-of-the box denken houdt!

PowerPoint Buitenschoolse opvang: Vrije tijd of verlengde leertijd?

16:40-17:10

Professionaliseren middels waarderend onderzoek

Annemiek Hoppenbrouwers en Cristel Elias – Fontys

In deze sessie gaan we aan de hand van een intervisiemethode aan de slag met een thema dat leeft in de praktijk. We gebruiken de methode ‘waarderend onderzoeken’ (Appreciative Inquiry in het Engels), om samen met je hele team een inhoudelijk thema bij de kop te pakken met het doel om daarin gezamenlijk te professionaliseren. De input hiervoor kán de kennis uit een blog zijn. In deze sessie oefenen we met de methode aan de hand van een aantal thema’s/blogs.

PowerPoint Professionaliseren middels waarderend onderzoek

Hand out deelsessie Professionaliseren

16:40-17:10 Een kansrijke start voor vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Paulien Muller – Sardes

Hoe bied je vluchtelingenkinderen en hun ouders een kansrijke start in Nederland via deelname aan de kinderopvang? Voor vluchtelingenkinderen en hun ouders is het kinderdagverblijf of de peuteropvang vaak één van de eerste plaatsen waar zij in aanraking komen met de Nederlandse samenleving. De kinderopvang kan daarom juist voor deze groep veel betekenen. Daarbij is het zaak om oude verwachtingen en patronen los te durven laten. Hoe kun je zorgen voor een snelle toeleiding, een veilige landing, een adequaat aanbod – zowel emotioneel als educatief, ouders weer in hun kracht zetten? Dat zijn de thema’s waarover we met elkaar in gesprek gaan.

PowerPoint Een kansrijke start voor vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

17:10 – 17:30

Plenaire terugkoppeling

* Deze sessie is opgenomen.