Logo Universiteit Utrecht

Early Years blog

Early Years blog

Blog

Beweegbeleid kinderopvang

Eline Geschiere

‘Beleid hebben voor bewegen binnen de kinderopvang is belangrijk omdat beleid kaders en richting geeft. Samen met de beleidsmakers en de mensen op de werkvloer kun je op deze manier invulling geven aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen.’ In deze video vertelt kinderopvangorganisatie KinderRijk over het belang van een beweegbeleid en op welke manier zij daar invulling aan gegeven hebben. 

In mijn vorige blog heb ik het beweegadvies voor 0-4 jarigen, opgesteld door de Gezondheidsraad, toegelicht. Ook stond ik stil bij het belang van regelmatig bewegen en zo min mogelijk langdurig stilzitten voor  jonge kinderen. Als kinderopvangorganisatie kun je het beweeggedrag en daarmee de ontwikkeling van jonge kinderen bevorderen. Dit vastleggen in beleid is belangrijk. Waarom dit zo belangrijk is, hoe je daarmee aan de slag gaat en welke stappen je hierin kunt doorlopen lees je in deze blog.

Waarom beleid maken?

Met een beweegbeleid ontwikkel je als organisatie een duidelijke visie op bewegen. Het helpt  concrete doelen stellen en activiteiten opzetten. Op deze manier ontstaat er structurele samenhang in het aanbieden en stimuleren van bewegen. Daarnaast is het voor medewerkers duidelijk hoe je als organisatie te werk gaat en helpt het in de profilering naar ouders en samenwerkingspartners. Als kinderopvangorganisatie draag je met een beweegbeleid uit dat de organisatie bewegen en een gezonde leefstijl belangrijk vindt.

Draagvlak creëren

Belangrijk bij het ontwikkelen en uitvoeren van een beweegbeleid is het creëren van draagvlak. Dat wil zeggen dat je steun en enthousiasme creëert bij alle mensen die betrokken zijn bij het stimuleren van bewegen op de kinderopvang. Belangrijke stakeholders in dit proces zijn het management, pedagogisch medewerkers, ouders en samenwerkingspartners, zoals de buurtsportcoach, de basisschool of de gemeente. De basis voor het creëren van draagvlak is informeren en interesseren. Daarnaast heeft elke doelgroep andere belangen. Specifieke tips per doelgroep zijn te vinden in de tool ‘Beweegbeleid’.

Beleid maken en invoeren

Maar hoe maak je nou beweegbeleid? En hoe voer je dit in binnen de organisatie? Een methode kan helpen bij het schrijven en maken van beweegbeleid binnen de kinderopvang. De Gezonde Kinderopvang heeft een stappenplan ontwikkeld om beleid te maken en in te voeren. De basis van dit stappenplan is een kwaliteitscyclus: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Aan de hand van deze stappen kan je een beweegbeleid ontwikkelen en invoeren.

Stap 1: Bepaal de beginsituatie

Observeer, bestudeer en analyseer wat er op dit moment al gebeurt binnen jouw organisatie als het gaat om het stimuleren van bewegen. Welke activiteiten staan er op de kalender? Welke vormen van bewegen worden er binnen het dagritme aangeboden? Het in gesprek gaan met (pedagogisch) medewerkers, ouders en het management kan helpen om de beginsituatie goed in kaart te brengen en hun wensen en behoeften in kaart te brengen.

Stap 2: Zorg voor een aanspreekpunt

Geef een enthousiaste medewerker de rol als kartrekker van het beweegbeleid. Deze persoon informeert en betrekt medewerkers, management en ouders, coördineert de activiteiten, lost knelpunten op en benoemt successen. Op deze manier werk je gelijk aan draagvlak binnen de organisatie.

Stap 3: Stel doelen

Om duidelijk te krijgen wat je precies wilt bereiken met het beweegbeleid stel je doelen op. Probeer deze doelen zoveel mogelijk SMART te formuleren zodat ze op de juiste manier geëvalueerd kunnen worden. Een voorbeeld:

‘Kinderen spelen elke dag minimaal 30 minuten vrij. Daarnaast bieden we elke dag minimaal een half uur gestructureerde beweegactiviteiten. Hierbij spelen de pedagogisch medewerkers actief mee.’

Stap 4: Maak een plan

In stap 4 van het stappenplan ga je doelen vertalen naar activiteiten: wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen? Onderdeel hiervan is je plannen opnemen in het beleid. Zo borg je dat er structureel aandacht voor bewegen komt. In je beleid neem je onder andere op:

 • waarom bewegen belangrijk is;
 • welke doelen je nastreeft;
 • welke activiteiten je uitvoert en waarom;
 • welke bijscholing en ondersteuning pedagogisch medewerkers krijgen;
 • met welke organisaties je samenwerkt.

Stap 5: Voer het plan uit

De volgende stap is om het plan uit te voeren. Dit kan stap voor stap of in één keer. Belangrijk is om het management, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners hierin mee te nemen. De pedagogisch medewerkers moeten het uitvoeren dus het is belangrijk dat zij er enthousiast van worden. Het kan helpen om de nadruk te leggen op het belang van bewegen en het plezier dat kinderen en medewerkers hieraan kunnen beleven.

Stap 6: Kijk terug en blik vooruit

Terugblikken en vooruitkijken is erg belangrijk. Evalueren speelt hierin een grote rol. Dit geeft namelijk inzicht in hoe de aanpak in de praktijk verloopt. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Tegen welke obstakels lopen pedagogisch medewerkers aan? Wat vinden ouders ervan? Antwoorden op deze vragen kun je gebruiken om vooruit te blikken. In hoeverre heeft het beleid aanpassing nodig?

Borging

Borging van het beweegbeleid betekent dat de doorgevoerde veranderingen blijvend zijn en onder de aandacht blijven van pedagogisch medewerkers en het management. Alleen zo kun je ervoor zorgen dat het op de agenda blijft staan en er continu tijd en middelen voor worden vrijgemaakt. Je wilt natuurlijk voorkomen dat de aandacht voor het beweegbeleid wegzakt. Hierbij enkele tips die kunnen helpen:

 • – Zorg voor een enthousiaste kartrekker die zorgt dat bewegen onder de aandacht blijft.
 • – Houdt het management
 • – Schakel met pedagogisch medewerkers en houd de lijntjes kort. Ga bij ze langs en vraag wat ze nodig hebben om het beweegbeleid goed uit te kunnen voeren.
 • – Door regelmatig te evalueren breng je in kaart hoe het gaat, waar je moet bijsturen en wat de resultaten van het beweegbeleid zijn.
 • – Maak kleine en grote successen
 • – Maak meer bewegen onderdeel van je identiteit als kinderopvang.

Schrijfhulp en checklist beweegbeleid

Hopelijk geeft deze blog jou inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met bewegen binnen jouw kinderopvangorganisatie. Praktische tools uit het Beweegbeleid kinderopvang van Kenniscentrum Sport & Bewegen die je kunnen helpen bij de eerste stappen naar een beweegbeleid zijn de schrijfhulp beweegbeleid en de checklist beweegbeleid. Deze zijn te downloaden via de tool ‘beweegbeleid’.

Verder lezen

Nut en noodzaak: In gesprek over bewegen

Alles over sport: Zo voer je het gesprek over bewegen binnen de kinderopvang

Gezonde Kinderopvang: Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang

Argumentenkaartjes

Beweegadvies 0-4 jaar

Bewegen op de bso: Kansen en uitdagingen